تلفن تماس 07138245723

ایمیل Kh.goharpaki@yahoo.com

ساعت کاری 8 تا 5

تهیه لباس گرم جهت کودکان

موسسه خیریه گوهر پاکی حضرت رقیه > پروژه های جاری موسسه > تهیه لباس گرم جهت کودکان

تهیه لباس گرم برای کودکان

مبلغ مورد نیاز : 2000000

سرمایه جمع آوری شده: 0

 

 

شماره حساب های موسسه

شماره حساب بانک ملی :                            001 876479 – 0111   

شماره کارت موسسه (بانک ملی) :             3980 9997 9918 6037  

IR820170000000111876479001   : شماره شبا بانک ملی 

                      

شماره حساب بانک ملت :                                 8388227618

شماره کارت موسسه (بانک ملت) :            0649 -0306 3376 6104

   IR410120000000008388227618                       شماره شبا یانک ملت