تلفن تماس 07138245723

ایمیل Kh.goharpaki@yahoo.com

ساعت کاری 8 تا 5

با بررسی های صورت گرفته تعداد ۱۵ عدد بخاری گازی جهت افراد نیازمند مورد احتیاج است. شما هم میتوانید در این کار خیر شریک شوید.

 مبلغ مورد نیاز:7500000

سرمایه جمع آوری شده: 0

 

 

شماره حساب های موسسه

شماره حساب بانک ملی :                            001  876479 – 0111   

شماره کارت موسسه (بانک ملی) :             3980  9997  9918  6037  

IR820170000000111876479001   : شماره شبا بانک ملی 

شماره حساب بانک ملت :                                 8388227618

شماره کارت موسسه (بانک ملت) :            0649 -0306  3376  6104

   IR410120000000008388227618شماره شبا یانک ملت