تلفن تماس 07138245723

ایمیل Kh.goharpaki@yahoo.com

ساعت کاری 8 تا 5

برگزاری دوره های آموزش شهروندی برای مددجویان در فرهنگسراها

برگزاری جنگ شادی به نفع ایتام