تلفن تماس 07138245723

ایمیل Kh.goharpaki@yahoo.com

ساعت کاری 8 تا 5

ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار

موسسه خیریه گوهر پاکی حضرت رقیه > فعالیت های موسسه > ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار

راه اندازی و تجهیز کارگاه خیاطی برای زنان سرپرست خانوار

برگزاری غرفه در فرهنگسرا ها برای فروش دست آورد های مددجویان

معرفی نیروی کار جهت اشتغال در مراکز مختلف